Opera Software

Cookies

Mezi snímky prezentace se přepínejte klávesami Page Down a Page Up

Tato nastavení vám umožní kontrolovat, jak Opera bude nakládat s cookies.

Můžete si vybrat, chcete-li nakládat s cookies podle pravidel stanovených pro jednotlivé servery nebo zda chcete zobrazovat při příjmu každé cookie dialog, který umožňuje zvolit odlišné nakládání s každou jednotlivou cookie.

Řádné cookies jsou odesílány weby, které navštívíte, zatímco cookies třetích stran jsou odesílány jinými (například reklamními) servery a mohou být opětovně použity i jinými servery či weby, než které původní cookie nastavily.

Správce cookies

V závislosti na serveru, odkud je cookie odesílána, můžete nastavit pravidla nakládání s cookies, například přijmout všechny cookies ze serveru www.priklad.cz, ale odmítnout cookies ze serveru www.priklad.com.

Během procházení webu jsou cookies ukládány na Váš počítač. Uložené cookies můžete zobrazit ve Správci cookies, odkud můžete kontrolovat, jak je s nimi nakládáno.

Při výchozím nastavení se všechny servery řídí obecným nastavením pro cookies, ale můžete vytvořit vlastní pravidla pro vybrané servery, je-li to zapotřebí.

  1. Vyberte volbu "Správce cookies...".
  2. Vyberte požadovaný server přes vyhledávací pole nebo klepnutím na položku seznamu.
  3. Klepněte na tlačítko "Editovat..." pro upřesnění nakládání s cookies z vybraného serveru.

Použijete-li nastavení pro celou doménu na serveru www.priklad.cz, nastavení budou použita pro všechny servery v doméně priklad.cz , například www2.priklad.cz či www4.www3.priklad.cz.

Tip: Správce serverů je možno využít nejen jako Správce cookies, ale i jako Správce hesel.

Mazání při ukončení

Některé weby vyžadují pro své vlastní služby přijetí cookies uživatelem. Chcete-li zajistit funkčnost těchto webů, avšak přejete-li si smazat přijaté cookies po návštěvě daného webu, zvolte mazání cookies při každém ukončení Opery.

Zdaleka ne všechny cookies vyhovují svými specifikacemi. Přejete-li si přijímat pouze cookies, které splňují standardy, zakažte používaní cookies s nekorektními cestami.

Stránky chráněné hesly

Přihlásíte-li se k heslem chráněnému webu, přihlašovací stránka bude z cache Vaší Opery smazána při každém ukončení prohlížeče.

Chcete-li se ujistit, že webové stránky, které jste navštívili jako součást heslem chráněného webu, jsou rovněž smazány, vyberte volbu "Používat cookies ke sledování heslem chráněných stránek".

Poznámka: Výběr této volby rovněž zabrání zobrazování těchto stránek v globální historii prohlížeče, rovněž tak odkazy na tyto stránky nebudou označeny jako navštívené.

Více informací o cookies