Opera Software
 1. Lišty
 2. Menu
 3. Panely
 4. Rychlý přístup
 5. Záložky
 6. Pomůcky
 7. Poznámky
 8. Synchronizační služba Opera Link
 9. Blokování obsahu
 10. Ochrana proti podvodným webům
 11. BitTorrent
 12. Zobrazovací módy
 13. Vývojářské nástroje
 14. Nastavení
 15. Pokročilé volby
 16. Skiny
 17. Nápověda Opery: Práce s klávesnicí
 18. Práce s myší
 19. Hlasový modul
 20. Pošta a diskuze
 21. Novinky
 22. Chat
 23. Dialogy
 24. Zálohování souborů Opery

Hlasový modul

Mezi snímky prezentace se přepínejte klávesami Page Down a Page Up

Úvodem

Aktivovaný hlasový modul Vám umožňuje ovládat Operu mluveným slovem a doplňuje prohlížeč o možnost předčítání textu webových stránek.

V současnosti je jediným podporovaným jazykem angličtina a jedinou podporovanou platformou Windows.

Požadavky

Pro správnou činnost hlasového modulu musí být Váš počítač vybaven operačním systémem Windows 2000 či Windows XP, dále je zapotřebí funkční zvuková karta s mikrofonem a reproduktory zvuku, případně sluchátka.

Poznámka:

Ovládání Opery hlasem

Rozhraní prohlížeče Opera můžete ovládat mluvenými příkazy společně s použitím pohybových příkazů a klávesových zkratek nebo dokonce místo nich.

 1. Nejprve musíte aktivovat volbu "Povolit používání hlasového modulu". Tuto volbu naleznete v dialogu Nastavení na kartě Pokročilé volby v kategorii Hlas. Dialog vyvoláte buď klávesovou zkratkou Ctrl+F12 nebo z menu volbou Nástroje > Nastavení....
 2. Povolíte-li používání hlasového modulu, budete vzápětí dotázáni, zda chcete opravdu stáhnout a nainstalovat potřebné rozšiřující knihovny. Potvrdíte-li, Opera provede další potřebné kroky automaticky.
 3. Otevřete webovou stránku nebo ponechte tuto stránku otevřenou.
 4. Klepněte na tlačítko "Hlas", nacházející se na liště voleb zobrazení a podržte je stisknuté.
 5. Vyslovte do Vašeho mikrofonu příkaz "Opera reload page" (anglicky) a uvolněte tlačítko.

Po několika pokusech -- v závislosti na Vaší výslovnosti -- budete brzy schopni Opeře zadávat mluvené příkazy tak, aby prováděla řadu operací, např. aby předčítala vybraný text webové stránky. Stačí vyznačit rozsah textu, který chcete předčítat, klepnout na tlačítko "Hlas" a vyslovit příkaz "Opera speak" (anglicky).

Poznámka: Jako rovnocennou náhradu tlačítka "Hlas" můžete použít klávesu pro rolování Scroll Lock.

Interakce s webovými stránkami

Opera s povoleným hlasovým modulem umožňuje uživateli komunikovat mluvenými příkazy s webovými službami a stránkami, které tuto technologii podporují a získávat poslechem zpětnou vazbu.

Poznámka: Veškeré mluvené příkazy určené k ovládání uživatelského rozhraní Opery je nezbytné začínat vždy uvozujícím slovem -- "Opera". Důvodem je snaha předejít kolizím s příkazy používanými pro interakci s webovými stránkámi podporujícími tuto technologii.

Hlasové příkazy

Nezapomeňte začínat veškeré příkazy slovem "Opera". Hlavní hlasové příkazy jsou následující:

Čtení

Příkaz Akce Opery
Speak Přečte vybraný text
Read Vybere první/další blok textu na stránce a přečte je
Page address Přečte adresu (URL) stávající stránky
Link address Přečte adresu (URL) vybraného odkazu
Clipboard content Přečte obsah schránky

Základní

Příkaz Akce Opery
Voice commands Zobrazí seznam výchozích hlasových příkazů (tento seznam)
Voice help Přejde na stránku nápovědy k práci s hlasem (na tento dokument)
Help Přejde na základní stránku nápovědy Opery (soubor index.html)
Back/Forward Přejde na předešlou či další stránku
Fast forward Zanalyzuje stránku a přejde na předpokládanou následující
Rewind Vrátí se na předešlý web či první stránku stávajícího webu
Home Přejde na přednastavenou domovskou stránku
Reload page Načte znovu stávající stránku
Reload all Načte znovu všechny otevřené stránky
Stop loading Přeruší načítání stávajícího dokumentu
Log in Použije k přihlášení údaje ze Správce hesel
Full screen Použije/opustí celoobrazovkový mód
Small screen Emuluje zobrazení na PDA/vrátí do běžného zobrazovacího módu
Next/previous page Přepíná na další či předešlý list aplikačního okna
Paste and go Přejde přímo na webovou adresu (URL) uloženou ve schránce
Duplicate page Vytvoří duplikát aktivního listu
New page Otevře nový prázdný list
Close page/all Zavře aktivní list či všechny otevřené listy
Close other Zavře všechny otevřené listy kromě aktivního
Reopen page Otevře znovu poslední zavřený list
Quit application Ukončí Operu
Zoom in/out Mění měřítko zobrazeného obsahu v krocích po 10%
Zoom normal Nastaví měřítko na 100%

Navigace na stránce

Příkaz Akce Opery
Page start/end Přejde na začátek či konec stránky
Page up/down/left/right Roluje stávající stránku o jednu obrazovku nahoru, dolů, doleva či doprava
Scroll up/down/left/right Roluje stávající stránku směrem nahoru, dolů, doleva či doprava
Move up/down/left/right Naviguje nahoru, dolů, doleva či doprava na další prvek stránky
Next/previous link Označí další či předešlý odkaz na stránce
Open link Otevře označený odkaz
Next/previous heading Označí další či předešlý nadpis
Next/previous element Označí další či předešlý prvek
Toggle images Přepíná mezi zobrazováním obrázků: všech/žádných/z cache
Toggle mode Přepíná mezi autorským a uživatelským módem
Next/previous widget Přejde na další či předešlý vstupní formulářový prvek
Next/previous radio Přejde na další či předešlý přepínač
Click Klepne na vybrané tlačítko
Check Označí/odznačí položku (např. zaškrtávací pole či přepínač)

Panely

Příkaz Akce Opery
Compose Umožní napsat novou zprávu
Check mail Zkontroluje, zda nepřišly nové zprávy
Show bookmarks/mail/links Zobrazí panel Záložky, Pošta či Odkazy
Show messages Zobrazí zprávy vyhovující vybranému filtru
Next/previous Přesune se na další či předešlou položku v panelu
Open link Otevře vybraný odkaz
Open link in new Otevře vybraný odkaz jako nový list

Zobrazení zpráv

Příkaz Akce Opery
Next/previous message Přejde na další či předešlou zprávu v seznamu
Reply to message/all Umožní odpovědět odesílateli či všem příjemcům původní zprávy
Mark as read/unread Označí stávající zprávu jako přečtenou či nepřečtenou
Open message Umožní editaci konceptu či otevře zprávu ke čtení (záleží na filtru, jemuž zpráva vyhovuje)
Forward message Umožní předat stávající zprávu

Další informace

Přečtěte si Talking to Opera, návod pro práci s Operou s aktivovaným hlasovým modulem (v angličtině).