Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Widżety
 7. Notatki
 8. Blokowanie zawartości
 9. Ochrona przed oszustwami
 10. BitTorrent
 11. Tryby wyświetlania
 12. Narzędzia dewelopera
 13. Preferencje
 14. Zaawansowane
 15. Mysz
 16. Poczta i grupy dyskusyjne
 17. Kanały informacyjne
 18. Czat
 19. Okna dialogowe
 20. Tworzenie kopii zapasowej

Poczta i grupy dyskusyjne

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Wprowadzenie

Wbudowanego w Operę klienta poczty i grup dyskusyjnych zaprojektowano z myślą o szybkości działania, eleganckim wyglądzie i przyjaznym interfejsie użytkownika.

Wszystkie otrzymywane przez ciebie wiadomości są automatycznie indeksowane i sortowane według nadawców, zawartości i rodzaju wiadomości. Wiadomości przechowywane są w jednej bazie danych, dzięki czemu każda z nich może być wyświetlana w kilku miejscach bez konieczności kopiowania czy przenoszenia.

Import wiadomości

Aby zaimportować wiadomości, informacje o kontaktach oraz ustawienia z innych programów pocztowych:

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Konta poczty i czatu.
 2. Kliknij przycisk „Dodaj…” i wybierz „Importuj pocztę”.
 3. Wybierz program pocztowy, z którego ma nastąpić import.
 4. Jeżeli Opera nie wykryła właściwego folderu, kliknij przycisk „Przeglądaj…”, aby wskazać folder z którego ma nastąpić import.
 5. Wskaż konto, w którym mają znaleźć się zaimportowane wiadomości; wybierz „<nowe konto>”, aby zaimportować wiadomości do nowego konta.
 6. Określ, czy importowane mają być ustawienia, kontakty, wiadomości czy też kombinacja tych elementów.
 7. Kliknij przycisk „Importuj”, aby rozpocząć import skrzynki.

Wiadomości importowane są w następujący sposób:

Tworzenie nowego konta

Aby utworzyć i skonfigurować nowe konto bez importu wiadomości z innych programów:

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Konta poczty i czatu.
 2. Kliknij przycisk „Dodaj…” i wybierz rodzaj konta pocztowego (jeśli nie jesteś pewien, najprawdopodobniej właściwym wyborem będzie POP).
 3. Wprowadź swoje imię i nazwisko, adres e-mail i opcjonalnie nazwę organizacji.
 4. Wprowadź nazwę użytkownika (login) oraz hasło.
 5. Wprowadź informacje dotyczące serwera pocztowego (podane przez dostawcę usługi).
 6. Kliknij przycisk „Zakończ”, aby utworzyć konto.

Wiadomości, które nie znajdują się jeszcze w twoim komputerze, zostaną pobrane z serwera pocztowego.

Porada: Zapoznaj się z dostępnym online (po angielsku) artykułem omawiającym używanie klienta poczty do obsługi kont Premium dostępnych w ramach usługi Opera Web Mail.

Tworzenie wiadomości

Porada: Aby zmienić czcionkę edytora wiadomości, przejdź do preferencji czcionek.

Czytanie wiadomości

Domyślnie wiadomości pobierane są z serwera automatycznie w ustalonych odstępach czasowych, jednak możesz również sprawdzać pocztę ręcznie, np. jeśli używasz połączenia modemowego. Aby przejrzeć nowe wiadomości, przejdź do widoku „Nieprzeczytane” lub wybierz polecenie „Czytaj pocztę” dostępne w menu „Poczta”.

Okno wiadomości

Okno wiadomości podzielone jest na cztery części:

Aby posortować listę wiadomości według określonego kryterium, kliknij nagłówek odpowiedniej kolumny listy wiadomości.

Kolorem niebieskim oznaczone są wiadomości, które nie były jeszcze wyświetlone (wybrane kursorem). Czcionką pogrubioną oznaczone są wiadomości, których jeszcze nie oznaczono jako przeczytane.

Emotikony

Opera może wyświetlać tekstowe emotikony zawarte w wiadomościach jako obrazki z odpowiednimi „buźkami”. Opcję tę można włączyć korzystając z paska narzędzi okna wiadomości: Widok > Wyświetlanie > Włącz graficzne emotikony. Lista obsługiwanych emotikon znajduje się na stronie Czat.

Szybkie wyszukiwanie

Aby szybko przeszukać wszystkie wiadomości z bieżącego widoku, użyj pola „Szybkie wyszukiwanie” dostępnego na pasku narzędzi. Wyszukiwanie przeprowadzane jest jednocześnie z wpisywaniem wyszukiwanej frazy.

Menu kontekstowe listy wiadomości

Kliknij wiadomość prawym przyciskiem myszy, aby wywołać menu kontekstowe:

Kliknij przycisk „Widok” dostępny na pasku narzędzi okna wiadomości, aby wyświetlić listę możliwych opcji:

Jeśli odpowiesz na wiadomość korzystając z funkcji szybkiej odpowiedzi, teksty cytowane więcej niż dwa razy zostaną usunięte przez Operę.

Porada: W pliku „accounts.ini” możesz określić poziom cytatów automatycznie usuwanych z wiadomości. Szablony odpowiedzi i wiadomości przekazywanych dalej możesz zmodyfikować w pliku „pl.lng”.

Ostrzeżenie: Wiadomości w formacie HTML mogą zawierać kod pobierający dane z Internetu. Stwarza to pewne ryzyko związane z bezpieczeństwem, dlatego też możliwość pobierania takich danych jest domyślnie zablokowana.

Porządkowanie wiadomości

Na panelu „Poczta” wyświetlane jest drzewo widoków, w których porządkowane są twoje wiadomości. Pamiętaj, że:

Kliknij widok prawym przyciskiem myszy, aby wywołać menu kontekstowe:

Uwaga: Listy wysyłkowe rozpoznawane są na podstawie standardowych nagłówków list wysyłkowych. Przeczytaj IETF RFC 2919, aby zapoznać się z opisem technicznym.

Filtracja wiadomości

Filtr antyspamowy

Widok „Spam” oddziela reklamy i inną niechcianą pocztę od wiadomości wyświetlanych w innych widokach. Wewnętrzny filtr niechcianej poczty ustawiony jest domyślnie jako „Średni” i analizuje dodawane i usuwane z niego wiadomości, aby zwiększyć skuteczność wykrywania spamu.

Wewnętrzny filtr niechcianej poczty sprawdza wiadomości pod kątem podejrzanej zawartości, brakującego adresu nadawcy, itp. Jeżeli wiadomość zawiera zbyt wiele wątpliwych elementów, zostanie ona uznana za spam. Aby zmienić ustawienia filtru antyspamowego, kliknij widok „Spam” prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Właściwości”.

Tworzenie własnego drzewa filtrów

Jeżeli automatyczne porządkowanie wiadomości nie jest dla ciebie wystarczające, możesz utworzyć dodatkowe filtry przypominające tradycyjne foldery wiadomości. Aby utworzyć filtr najwyższego poziomu, kliknij panel „Poczta” prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Nowy filtr.

Wiadomość może zostać przypisana do utworzonych przez ciebie filtrów ręcznie, poprzez kliknięcie wiadomości prawym przyciskiem myszy i wybranie odpowiedniego filtru w menu „Pokaż w”, lub automatycznie, poprzez utworzenie odpowiednich kryteriów filtracji wiadomości. Każda wiadomość może być wyświetlana w dowolnej liczbie widoków.

Aby dostosować właściwości filtru, zaznacz go i naciśnij Alt+Enter.

Dostępne są następujące opcje filtrów:

Wraz ze wzrostem liczby wiadomości, wzrasta znaczenie funkcji wyszukiwania umożliwiającej znalezienie jednej, określonej wiadomości:

Zarządzanie kontami

Aby zmodyfikować ustawienia dowolnego konta, wybierz polecenie Narzędzia > Konta poczty i czatu.

Ogólne

Serwery

Wprowadź parametry skrzynki pocztowej lub konta grup dyskusyjnych, które otrzymałeś od swojego dostawcy usług internetowych. Jeżeli nie posiadasz tych informacji, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług.

Porada: Aby chronić hasła swoich skrzynek pocztowych oraz kont grup dyskusyjnych, wprowadź hasło główne w preferencjach zabezpieczeń.

Odbieranie

Wysyłanie

IMAP

O folderach IMAP

Dzięki IMAP twoje wiadomości pocztowe porządkowane są na serwerze pocztowym. Niezależnie od tego, skąd przeglądasz swoją pocztę, widzisz te same wiadomości uporządkowane w ten sam sposób, nawet jeśli korzystasz z innego komputera.

Uwaga: Skonfigurowanie konta pocztowego tak, aby korzystać jednocześnie z POP jak i z IMAP najprawdopodobniej spowoduje problemy. Dlatego w przypadku każdego konta zdecyduj się na używanie protokołu POP albo IMAP.

Konfiguracja konta IMAP

Upewnij się, że serwis kont pocztowych z którego korzystasz obsługuje IMAP. Następnie postępuj zgodnie z procedurą opisaną dla konta POP wybierając IMAP zamiast POP.

Korzystanie z IMAP

Po utworzeniu i skonfigurowaniu konta IMAP oraz po zakończeniu pobierania wiadomości, drzewo folderów IMAP zostaje wyświetlone w widoku „Poczta dla…”.

Folder „INBOX” jest domyślnym folderem poczty przychodzącej i nie może być usunięty. Kliknij go, aby wyświetlić swoje wiadomości. Czytanie i tworzenie wiadomości za pomocą IMAP jest podobne do pracy ze zwykłymi kontami pocztowymi (POP).

Obsługa folderów IMAP

Wybierz polecenie Poczta > Foldery IMAP…, aby dostosować drzewo folderów IMAP. Zaznacz foldery IMAP, do których chcesz mieć dostęp ze swojego komputera.

Jeżeli usuniesz folder IMAP z serwera pocztowego, wszystkie wiadomości znajdujące się w tym folderze zostaną bezpowrotnie utracone.

Aby przenieść wiadomość do innego folderu IMAP, przeciągnij ją z widoku wiadomości i upuść w folderze docelowym.

Ustawienia

Dla kont IMAP dostępne są takie same opcje, jak dla kont POP. Dodatkowo możesz:

Uwaga: Aby móc w pełni wykorzystać możliwości związane z obsługą kont IMAP, musisz nawiązać połączenie z Internetem.

Eksport wiadomości

Jeżeli chcesz wyeksportować wiadomości e-mail, aby użyć ich w czystej instalacji Opery lub w innym kliencie poczty, upewnij się, że w widoku „Odebrane” wyświetlane są wszystkie rodzaje wiadomości. Następnie kliknij widok „Odebrane” prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Eksportuj…”. Opera wyeksportuje wszystkie wiadomości znajdujące się w wybranym widoku do jednego, skompresowanego i wygodnego do importu pliku.

Każdy z widoków panelu „Poczta”, włączając w to „Wysłane” i „Brudnopis”, można wyeksportować oddzielnie.

Grupy dyskusyjne

Wiadomości e-mail wysyłane są zwykle do jednej lub kilku osób, natomiast wysłanie wiadomości na grupę dyskusyjną może być porównane do wywieszenia ogłoszenia na publicznie dostępnej tablicy ogłoszeniowej.

Tworzenie i konfiguracja kont grup dyskusyjnych

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Konta poczty i czatu.
 2. Kliknij przycisk „Dodaj…” i wybierz „Grupy dyskusyjne”.
 3. Wprowadź swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz (opcjonalnie) nazwę organizacji.
 4. Wprowadź parametry serwera grup dyskusyjnych dostarczone przez twojego dostawcę usług internetowych.
 5. Kliknij przycisk „Zakończ”, aby utworzyć konto.

Porada: Aby wziąć udział w dyskusjach dotyczących przeglądarki Opera, w polu adresu serwera grup dyskusyjnych wprowadź news.opera.com.

Subskrypcja grup dyskusyjnych

 1. Wybierz polecenie Poczta > Grupy dyskusyjne…
 2. Zaznacz grupy, które chcesz zasubskrybować.
 3. Kliknij przycisk „OK”, aby dokonać subskrypcji.

Porada: Wprowadź tekst w polu zzybkiego wyszukiwania, aby znaleźć określoną grupę bez przewijania i przeglądania całej listy.

Czytanie wiadomości

Aby wyświetlić wiadomości, kliknij wybraną grupę dyskusyjną znajdującą się w punkcie dostępu „Grupy dyskusyjne na”. Czytanie i tworzenie nowych wiadomości odbywa się podobnie jak w przypadku wiadomości e-mail.

Dowiedz się więcej